Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет сайта на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ “, собственост наКЮ МЮЗИК МЕДИЯ КЛЪСТЪР” ООД

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ САЙТА. Като използвате сайта или като щракнете върху поле или връзка, указваща, че приемате или се съгласявате с настоящите условия, вие всъщност декларирате своето съгласие, че приемате настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате сайта.

 

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ КЛЪСТЪР” ООД, с ЕИК131138783, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, ж.к. Сердика, ул. Гюешево № 85, ет. 4, и потребителите на интернет сайта www.folklornamagia.bg (наричан по-долу „ интернет сайта” или „сайта“)

Чл. 2. Интернет сайт на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“ е уебсайт, собственост на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайта на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“, потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, записване за участие във фестивала, гледане на видео съдържание, информация за събитията, дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, публикуване на материали във връзка със съдържанието, публикувано на сайта и други възможности, определени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“ могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

(2) Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайта на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайта, като потребителите се задължават да го ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайта потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които посещават настоящата интернет страница. Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД публикува настоящите Общи условия на сайта на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“. „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна, „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.

Чл. 7. (1) Ползването на сайта на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ “ се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Чл. 8. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

Чл. 9. (1) С натискане на бутона “like”, публикуването на материали на сайта на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“ потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, описани в настоящите общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 10. (1) Съдържанието на интернет сайта се определя от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право да променя параметри и характеристики на сайта на Национален фестивал за народно творчество „ ФОЛКЛОРНА МАГИЯ “, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява неговото ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, непосочени в настоящата алинея.

Чл. 11. (1) Потребителите имат право да искат информация от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 12 (1) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.

(2) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 13. (1) Интернет сайтът на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

(2) Интернет сайтът на Национален фестивал за народно творчество „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“съдържа информация, материали, функции и др. съдържание, което представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтът може да бъде представено от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайта на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 15. (1) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. Чл. 16. Всички спорове между „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез медиация, преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 17. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

 

Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече